INV9775

این آسمون بهترین شب دنیاست که خدا تورو برای من آفرید