W106077

اگر میتوانستم تو را از غم ها دور نگه میداشتم و کاری میکردم که هیچ گاه اشک از چشمانت سرازیر نشود‌؛ مگر تو اوج خنده!:).. اگر میتوانستم تو را از سختی ها دور نگه میداشتم و دنیارا همیشه به کامت میگرداندم… اگر میتوانستم کاری میکردم که هییچ گاه آسیب نبینی و دلت نشکند.. اگر میتوانستم کاری میکردم که هییچگاه ناامید نشوی.. اگر میتوانستم خیلی کارها برایت میکردم اما….. نمیتوانم.. من نمیتوانم دنیا و قوانین دنیارا تغییر دهم… نمیتوانم کاری کنم که پیر نشوی که طرد نشوی که اشتباه نکنی که آسیب نبینی من.. هییچ گاه نمیتوانم شبیه یک احمق با تو برخورد کنم و به تو بگویم همه چیز درست میشود… من نمیتوانم به دروغ به تو بگویم که قرار است همیشه احساس خوشبختی کنی… من نمیتوانم چیزی را تغییر دهم که در دستان من نیست… اما میتوانم یک کار انجام دهم!! من میتوانم در تمام لحظه ها همراهت باشم… من میتوانم در تمام غم ها و خشم ها و ناامیدی ها کنارت باشم.. من هستم.. در هر شرایطی که باشی.. در هر موقعیت سختی که باشی سخت ترین موقعیت هارا تصور کن؛ تللخ ترین از دست دادن ها؛ از دست دادنِ پدر مادر برادر رفیق… تمام سرمایه زندگیت؛ تمام برچسب های دنیا راتصور کن.. تمام قضاوت های بی رحمانه مردم را… تصور کن تمام این هارا…. تصور کن تمام آن لحظه هایی که از ترس نمیتوانستی راه بروی… آن ترس را حس کن حالا ؛ به چشم های من نگاه کن…. تو دوام خواهی آورد چون من؛ دوستت خواهم داشت برای همیشه.. چون تمام سختی ها برچسب ها و ترس ها، فقط بخشی از اتفاق هایی هستند که برای تو افتاده. تو برای من جدا از هر آنچه برایت اتفاق افتاده و جدا از هرآنچه دیگران فکر میکنند عزیز هستی… تو برای من بهترینی… با تمام تجربه های سخت و زخم های خوب نشده ات… تو برای من، من هستی.. دوام خواهیم آورد:)

تولدت مبارکم باشه مثل اسمت دلیل شادی های منی دوستدار تو جان جان